Vitale Delta

Afbeelding
Ouderen dagbesteding

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vitaal blijven en worden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Het zorgstelsel in Nederland staat behoorlijk onder druk. Het aantal ouderen en kwetsbare inwoners neemt de komende decennia sterk toe, terwijl het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers juist afneemt. Het is een grote uitdaging om de zorg toekomstbestendig te bemensen, te organiseren en te financieren. Dat vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het brede terrein van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn en het vraagt om onconventionele, structurele en duurzame veranderingen binnen het huidige zorgstelsel en binnen de samenleving. De belangrijkste actoren in de regio, zoals burgers, lokale en regionale overheid, leefstijl-, zorg- en welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en ondernemers werken steeds beter samen.

Op dit thema hebben de vier hogescholen elkaar al gevonden in de regio. Ze functioneren, elk afzonderlijk maar ook gezamenlijk in diverse onderzoekstrajecten, bijvoorbeeld binnen Vitale Delta. De komende jaren gaan we deze samenwerkingen versterken en verduurzamen. We sluiten aan bij de regionale en landelijke agenda’s en doen een aanvraag bij relevante subsidieverstrekkers.

Externe video URL
Afbeelding
Vitale Delta Werkpakketten

Voorbeeld: Vitale Delta en Medical Delta 

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) en is een (van de 16) wetenschappelijke programma(’s) van Medical Delta (binnen het thema E-health & Selfmanagement). Het consortium zet zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud. Dit doet Vitale Delta in een door SIA gefinancierd achtjarig onderzoeksprogramma (2018-2026) samen met studenten, docenten, burgers, cliënten, zorgprofessionals en zorgwerkgevers. Het onderzoek levert resultaten en producten op die bijdragen aan het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht.

  1. Ondersteund Vitaal: doel is het ontwerpen, ontwikkelen van veilig gecontroleerd implementeren van zorg- en welzijnstechnologie. 

  2. Fysiek Vitaal: doel is om innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren om een gezonde leefstijl bij kwetsbare groepen te bevorderen (in wijk, school of tijdens sporten). 

  3. Sociaal Vitaal: doel is het stimuleren en verbeteren van interprofessionele samenwerking tussen professionals, m.n. uit sociaal en gezondheidsdomein. Het onderzoek richt zich op kwetsbare groepen in de wijk. 

  4. Zelf Vitaal: doel is om mensen zelf in staat te stellen regie te voeren over eigen leven en gezondheid.